Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.11.13

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Levegőtisztaság-, Zaj-, és Rezgésvédelmi Osztály
 
A Levegőtisztasági és Zajvédelmi Osztály két szervezeti egysége:
 
Zaj- és rezgésvédelmi csoport
 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területén a Levegő és Zajvédelmi Osztály szervezeti keretén belül megalakított Zaj- és rezgésvédelmi csoport látja el a Felügyelőség hatáskörébe utalt zaj- és rezgésvédelmi feladatokat.
 
A szakmai csoport jelenleg 7 fő dolgozóval működik, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével felügyeli Budapest Főváros, Pest megye és Nógrád megye közigazgatási területén a környezet zajterhelését okozó tevékenységeket és létesítményeket.
 
A zaj- és rezgésvédelmi követelmények érvényesítésének főbb területei:
 
Környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban a környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások érvényre juttatása.
Építési engedélyezési eljárásokban a tervezett létesítmények zajvédelmi szempontú minősítése, a várható zajkibocsátás értékelése, a szükséges zajvédelmi intézkedések és építmények előírása.
A környezethasználattal járó tevékenységek, üzemek és telephelyek, valamint a közlekedési létesítmények zajvédelmi szempontú ellenőrzése.
A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos zajvédelmi vizsgálatok lefolytatása, az eljárás során szükséges intézkedések megtétele, hatáskörben illetékes közigazgatási szervek megkeresése.
Felkészülés a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm rendelet szerinti stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésére, azok értékelésére.
A gazdasági tevékenységek és beruházások, telephelyek és üzemek szempontjából a zaj- és rezgésvédelmi feladatok ellátása területi felosztásban történik. A közlekedéstől származó zaj és rezgés ellenőrzése, a tervezett közlekedési létesítmények engedélyezése során szükséges követelmények érvényesítése, a környezet közlekedési hatások elleni zajvédelme érdekében szükséges feladatokat jelenleg 2 fő szakértő végzi.
 
Zaj- és rezgésvédelmi szempontú tájékoztatás kérése a következő telefonszámon történik:
(1) 478-44-00 / Zaj- és rezgésvédelmi csoport
 
Szakértőink telefonos megkeresés esetén a következő kérdésekben adnak szóbeli tájékoztatást:
 
Vizsgált területek aktuális állapotára jellemző zajterhelés, a rendelkezésre álló zajmérési adatok.
Területek zajhelyzetét meghatározó, befolyásoló környezeti jellemzők, jelentősebb zajforrások, tevékenységek és üzemek.
Határérték feletti zajjal terhelt területek védelme érdekében tervezett intézkedések, folyamatban lévő vizsgálatok.
Tevékenységek és létesítmények engedélyezése, terület használat szabályozása során kötelezően figyelembe vett jogszabályok, műszaki előírások, egyéb követelmények.
 
A szakterületen alkalmazott fontosabb jogszabályok, műszaki előírások:
 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól.
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról.
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek meghatározásáról.
MSZ 13-111: 1985 sz. szabvány "Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása".
MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvány "A környezeti zaj vizsgálata és értékelése".
ÚT 2-1. 302: 2003 Útügyi Műszaki Előírás "a közúti közlekedési zaj számítása".
MSZ 15036: 2002 sz. szabvány "Hangterjedés a szabadban".
Egy kívánság mindenkinek:
 
"Nyugodtan járjatok a lárma és kapkodás között és mindig emlékezzetek a békességre, mely a csendben létezni tud. Kerüljétek a zajos helyeket, mert megzavarják a szellemet." (ismeretlen szerző)
 
Hatósági jogkörök megosztása a környezeti zajvédelem területén
 
A környezeti zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a
 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a
Települési önkormányzat jegyzője
gyakorolja a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti kijelölés alapján. ( Épületjegyzék, és TEÁOR -> NACE táblázat letölthető innen )
 
A kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek besorolása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1.számú mellékletében találhatók.
 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése alapján
 
1.üzemi vagy szabadidős zajforrások esetében, amelyeknek a hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket,
2.zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi és szabadidős zajforrások esetében, ahol a határértéket megállapító határozatban megadott védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el,
a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték kérelmet kell benyújtania az illetékes környezetvédelmi hatósághoz 2008. január 1-jétől számított 1 éven belül.